Over ons


Ons hoofddoel is de bescherming van de rechtsstaat, de democratie en onze individuele en collectieve fundamentele vrijheden, die ernstig ondermijnd worden door het beheer van de COVID-19-epidemie in België.  

 

Onze visie


We ijveren voor een echt democratische samenleving, met vrije, verantwoordelijke en solidaire burgers, die zich inzetten voor de bescherming van de rechtsstaat, het pluralisme en de fundamentele rechten en vrijheden.  


Onze missies


- We ijveren voor de bescherming van de rechtsstaat, de grondrechten en fundamentele vrijheden, ondermeer door; 

 

- Alle handelingen te stellen teneinde schendingen van de grondrechten en fundamentale vrijheden te laten vaststellen en ongedaan te maken, overeenkomstig een op de rechtsstaat gebaseerde aanpak; 

 

- Onze juridische analyses en de ondernomen acties toegankelijk maken voor het grote publiek en voor de advocaten van burgers die door de bestuurlijke politiemaatregelen inzake covid geraakt worden; 

 

- Het bevorderen van en meewerken aan een uitweg uit de crisis, mede door institutionele, wettelijke en/of regelgevende hervormingen voor te stellen die de huidige ontsporingen voorkomen en een echt democratische samenleving bestendigen.  

Onze waarden


Democratie:  wij vertrouwen op de stem van het volk en zijn zeer gehecht aan de democratie en de fundamentele rechten en vrijheden, zowel individueel als collectief. 

  

Humanisme:  wij steunen en voeren acties uit in een geest van respect, welwillendheid en solidariteit. 

  

Onafhankelijkheid:  wij hebben geen banden met economische of politieke krachten die ons handelen zouden kunnen sturen. Wij zijn voorstander van de autonomie en soevereiniteit van elke persoon in zijn levenskeuzes.  

  

Respect:  wij ijveren voor verdraagzaamheid en aandacht voor anderen, met respect voor ieders achtergrond, beweegredenen en overtuigingen en voor het Leven om ons heen.  

  

Professionalisme:  wij vinden het essentieel om aangegane verbintenissen en onze gesprekspartners te eerbiedigen, en hechten veel belang aan de beginselen van hoffelijkheid, voorzichtigheid en fijngevoeligheid die eigen zijn aan de juridische beroepen. 

  

Pluralisme:  wij geven alle ruimte aan dialoog en debat, zelfs wanneer die leiden tot verschillende inzichten.  

  

Authenticiteit:  we spreken en handelen met oprechtheid en overtuiging. 

  

Transparantie:  wij vergemakkelijken de toegang tot onze analyses en acties, zodat zij door iedereen gekend en gewaardeerd kunnen worden.  Hoe zijn we georganiseerd?


Onze organisatie blijft vooralsnog informeel.  Wij werken over het algemeen met thematische subgroepen, die via wekelijkse bijeenkomsten en regelmatige uitwisselingen, de geplande analyses en acties uitwerken. 

  

Iedereen neemt deel aan de werkzaamheden van het collectief in functie van zijn/haar mogelijkheden, vaardigheden en gevoeligheden, zonder enige verplichting, maar in overeenstemming met de gemeenschappelijke waarden en doelstellingen van het collectief.  

  

Wij staan ten dienste van de samenleving in het algemeen en van de burgers en collectieve organisaties in het bijzonder.  

  

Wij werken op vrijwillige basis, om een gemeenschappelijke visie en missie te dienen die samen zijn bepaald. Indien echter blijkt dat bepaalde bepaalde acties of analyses bijzonder veel middelen of tijd vergen, kan het collectief op zoek gaan naar externe financiering.

  


Wie vormt ons collectief?


Aangezien het collectief niet formeel is georganiseerd, zijn er geen leden of aanhangers in de formele zin.  

  

Het staat iedereen die deeluit maakt van het collectief vrij om aan alle of aan welbepaalde acties deel te nemen.   

  

De personen die de door ons bekendgemaakte adviezen, brieven of voorstellen hebben ondertekend, zijn als enigen verantwoordelijk voor hun woorden en analyses.  

  

Wij zijn momenteel met een dertigtal juristen en onze rangen groeien gestaag. 

Wij nodigen alle juridische professionals die onze visie, missie en waarden delen uit om zich bij ons aan te sluiten.  

Nous suivre:

 

 

 

LAWYERS 4 DEMOCRACY  is a group of legal professionals from all horizons (Attorneys, Law Professors, in-house corporate Lawyers, public administration Jurists...), established in Belgium.

e-mail: contact@lawyers4democracy.com