Europeese Unie

Over het EU-gezondheidspaspoort

Op 17 maart 2021 heeft de Europese Commissie twee voorstellen voor Europese verordeningen gepubliceerd ter invoering van een "digitaal groen certificaat"  teneinde het vrije verkeer van personen binnen de EU tijdens de COVID-19-pandemie te vergemakkelijken.  

  

Het gaat met name om de volgende voorstellen:  

- een voorstel voor een verordening "betreffende een kader voor de afgifte, de verificatie en de aanvaarding van interoperabele certificaten inzake vaccinatie, tests en herstel ter bevordering van het vrije verkeer tijdens de COVID-19-pandemie (digitaal groen certificaat)" - COM/2021/130 definitief 

- een voorstel voor een verordening "betreffende een kader voor de afgifte, de controle en de aanvaarding van interoperabele vaccinatie-, test- en herstelcertificaten voor onderdanen van derde landen die legaal op het grondgebied van de lidstatenverblijven of verblijventijdens de COVID-19-pandemie (digitaal groen certificaat)" - COM/2021/140 definitief 

 

  • Over de "versnelde" procedure 

Omdat de Commissie "haast" heeft met de goedkeuring van deze verordeningen, heeft zij de fractievoorzitters van het Europees Parlement verzocht deze twee teksten op de agenda van de plenaire vergadering van 24 maart 2021 te plaatsen, zodat zij zonder voorafgaande behandeling in de commissie en dus zonder amendementen ter stemming aan de leden van het Europees Parlement kunnen worden voorgelegd ("versnelde procedure"), zoals normaliter het geval zou moeten zijn. 

  

In dit verband hebben wij de Europese burgers verzocht de leden van het Europees Parlement schriftelijk te vragen niet toe te geven aan de druk van de Commissie en hun werk als parlementsleden te doen, de tekst zorgvuldig te bestuderen en ervoor te zorgen dat deze wordt gewijzigd wanneer de inbreuken op de vrijheden van de burgers buitensporig lijken.  

 

  • Over de inhoud van de voorgestelde teksten 

Wat het ontwerp voor een digitaal groen certificaat betreft, heeft het Collectief, in samenwerking met het CovidRationalCollectief, een gedetailleerde analyse gemaakt van de voorstellen van de Commissie, met als titel “Het digitaal groen certificaat: een onevenredige, ondoeltreffende en oneerlijke belemmering voor het vrije verkeer van Europese burgers"

 

Deze analyse is als volgt:  

  

" Samenvatting 

Het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de invoering van een digitaal groen certificaat is enerzijds dwingend, omdat het belemmeringen voor het vrije verkeer van Europese burgers opwerpt, en anderzijds ondoeltreffend, omdat de maatregelen die het invoert de doelstellingen op het gebied van de volksgezondheid (voorkomen van de overdracht van SARS-CoV-2) die de rechtvaardiging ervan vormen, niet waarborgen. Afgezien van het feit dat het uitgangspunt van het digitaal groen certificaat gesteund is op onjuiste en onvolledige wetenschappelijke beweringen, schendt het voorstel in zijn huidige vorm de grondrechten van de Europese burgers, en met name het recht op vrij verkeer binnen de EU en het recht op bescherming van persoonsgegevens".  

  

De samenvatting van deze studie kan hieronder in pdf-formaat worden gedownload (5 blz.): 

  

- samenvatting van de studie - FR

- samenvatting van de analyse - NL 

  

De volledige analyse kan hier worden gedownload (26 blz.):  

- volledige versie - FR 

- volledige versie - EN 

  

De analyse kan ook worden geraadpleegd op de website van het Collectief CovidRational op het volgende adres: https://covidrationnel.be/2021/04/19/le-certificat-vert-numerique-une-entrave-disproportionnee-inefficace-et-inequitable-a-la-libre-circulation-des-citoyens-europeens/   


 

 

Toelichtingsnota over 

Het "COVID EU digitaal certificaat  

  

De Raad van de EU en het Europees Parlement hebben op 21 mei 2021overeenstemming bereikt over een digitaal COVID-certificaat van de EU.  

Met dit certificaat streven de betrokken instellingen er naar om "het veilige verkeer van personen tijdens de COVID-19-pandemie te vergemakkelijken door een bewijs te leveren dat een persoon gevaccineerd is tegen, hersteld is van, of een negatief testresultaat heeft voor COVID-19. ".   

  

De inhoud van het akkoord en fundamentele bezwaren in dit verband zijn beschreven in een toelichtingsnota. Die is geschreven in samenwerking met het collectief CovidRational. 

  

 

<=De nota is gepubliceerd op de website van het collectief CovidRational. U kunt het HIER vinden  

Nous suivre:

 

 

 

LAWYERS 4 DEMOCRACY  is a group of legal professionals from all horizons (Attorneys, Law Professors, in-house corporate Lawyers, public administration Jurists...), established in Belgium.

e-mail: contact@lawyers4democracy.com