Onze Acties


Inleidende opmerkingen : 

  

Ons hoofddoel bestaat erin de rechtsstaat, de democratie en onze fundamentele rechten en vrijheden, die ernstig worden ondermijnd door het beheer van de COVID-19-epidemie, te vrijwaren. 

  

Om dit doel te bereiken voeren wij ruime, diepgaande en politiek neutrale onderzoeken uit van de meest essentiële juridische vraagstukken die door de huidige crisis aan de orde worden gesteld (wettigheid van de door de diverse overheden genomen maatregelen van bestuurlijke politie, eerbiediging van de grondwettelijke evenwichten, wettigheid van de geinstitutionaliseerde beperkingen op de uitoefening van onze vrijheden (coronapass, covid safety ticket, edm.) 

  

Op grond van die onderzoeken kunnen alle redelijke en weldoordachte acties worden ondernomen die nuttig en noodzakelijk zijn voor het nastreven van ons doel. Deze acties kunnen gaan van de publicatie van juridische analyses, het schrijven van artikelen in de pers, bewustmaking van het grote publiek of de politieke klasse, tem gerechtelijke stappen. 

 

In België


Over de zogenaamde "Pandemie" wet

Wat het wetsontwerp "inzake bestuurlijke politiemaatregelen tijdens een epidemische noodsituatie" betreft, hebben wij verschillende analyses uitgevoerd en bekendgemaakt, telkens met duidelijke standpunten en voorstellen. De analyses betreffen zowel het voorontwerp van wet als het wetsontwerp zelf. 

Voor meer informatie...  


Over strafrechtelijke boetes in verband met "Covid"-maatregelen

Om de personen te helpen aan wie een strafrechtelijke boete als gevolg van een inbreuk op de "Covid"-maatregelen is opgelegd, stellen wij een "toolbox" ter beschikking. Deze bestaat voorlopig uit twee documenten, met name:  

       - Een algemeen informatiedocument, met als titel "Wat moet ik doen als ik een strafrechtelijke boete ivm met een Covid-maatregel krijg?” 

       - een document met 6 argumenten die in rechte kunnen worden aangevoerd teneinde een strafrechtelijke geldboete in rechte aan te vechten. 

Voor meer informatie... 


Over het politiegeweld tijdens "La Boum 2" in het Terkamerenbos

Enkele leden van ons collectief zijn op 1 mei naar het Terkamerenbos getrokken om het verloop van "La Boum 2", aangekondigd door de jongeren van het collectief "L' Abîme", als waarnemers bij te wonen. 

Wat zij ter plaatse hebben gezien en gehoord heeft hen er toe aangezet om een gedetailleerde brief aan de leden van de Brusselse gemeenteraad te richten.  Een kopie van die brief is ook gericht aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, aan de inspectiedienst van de politie, aan de raad van de politiezone Brussel-Elsene en aan de heer Magnette, voorzitter van de socialistische partij. 

Voor meer informatie...  


De "Coronapass" of "Covid safe ticket”

Met betrekking tot de voorstellen van de federale regering inzake "Coronapass" en "Covid Safe Ticket" heeft het collectief, in samenwerking met het collectief CovidRational, een gedetailleerde analyse gemaakt,   waarin de wetenschappelijke, ethische en juridische bezwaren ivm een dergelijk voorstel worden opgelijst, onder de titel "Coronapass of het "Covid Safe Ticket", een vals goed idee?"  

Voor meer informatie...

Op het niveau van de Europese Unie


Over het EU-gezondheidspaspoort

Naar aanleiding van de publicatie, door de Europese Commissie, van twee ontwerpen van Europese verordeningen over het gezondheidspaspoort of "Europees digitaal certificaat"  zijn wij tussengekomen om, enerzijds, de door de Commissie voorgestelde procedure tot vaststelling van deze wetteksten in vraag te stellen en, anderzijds, de wetenschappelijke en juridische grondslagen van dit "paspoort" te onderzoeken, in het kader van een nauwe samenwerking met het collectief CovidRational.  

Voor meer informatie...  


Contracten getekend tussen de Europese Commissie en  producenten van vaccins

Op verzoek van de vzw Notre Bon Droit hebben bepaalde leden van het collectief de contracten tussen de Europese Commissie en enkele producenten (AstraZeneca, CureVac en Sanofi) met betrekking tot de vooraankoop van covid-19 vaccins geanalyseerd. Het onderzoek spitste zich i.h.b. toe op  de rechtmatigheid naar Belgisch recht van de exoneratiebedingen die in deze contracten zijn voorzien.

Voor meer informatie...


Nous suivre:

 

 

 

LAWYERS 4 DEMOCRACY  is a group of legal professionals from all horizons (Attorneys, Law Professors, in-house corporate Lawyers, public administration Jurists...), established in Belgium.

e-mail: contact@lawyers4democracy.com